Wangiyana, I. G. A. S., Akram, ., & Isbulloh, F. (2020). PERBANDINGAN AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK KASAR RESIN DAN DAUN GAHARU (<em>Gyrinops versteegii</em>). Jurnal Bioteknologi &Amp; Biosains Indonesia (JBBI), 7(1), 28–36. https://doi.org/10.29122/jbbi.v7i1.3862