Karyanti, Karyanti, Yosua Glen Kristianto, Hayat Khairiyah, Linda Novita, Tati Sukarnih, Yayan Rudiyana, and Dewi Yustika Sofia. 2018. “/Em>”;. Jurnal Bioteknologi &Amp; Biosains Indonesia (JBBI) 5 (2). Banten, Indonesia:177-87. https://doi.org/10.29122/jbbi.v5i2.3012.