Karyanti, K., Kristianto, Y. G., Khairiyah, H., Novita, L., Sukarnih, T., Rudiyana, Y. and Sofia, D. Y. (2018) “/em>”;, Jurnal Bioteknologi & Biosains Indonesia (JBBI). Banten, Indonesia, 5(2), pp. 177–187. doi: 10.29122/jbbi.v5i2.3012.