Rupaedah, B., and Y. Takahashi. “/I>”;. Jurnal Bioteknologi &Amp; Biosains Indonesia (JBBI), vol. 4, no. 2, Dec. 2017, pp. 64-69, doi:10.29122/jbbi.v4i2.15.