Karyanti, K., Y. G. Kristianto, H. Khairiyah, L. Novita, T. Sukarnih, Y. Rudiyana, and D. Y. Sofia. “/Em>”;. Jurnal Bioteknologi &Amp; Biosains Indonesia (JBBI), vol. 5, no. 2, Dec. 2018, pp. 177-8, doi:10.29122/jbbi.v5i2.3012.